Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę

2017-03-02 Pop

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę ”


A.    Postanowienia ogólne.

1.    Konkurs „Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).

2.    Fundatorem nagród w Konkursie jest  Organizator.

3.    Konkurs organizowany jest na Facebook Organizatora.

4.    Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na wymieniu pod postem konkursowym na FB Moniki Lewczuk 3 powodów, dla których uczestnik konkursu ma wziąć udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę.


5.    Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

B.    Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez okres od dnia 2 marca 2017 roku do dnia 6 marca 2017 roku (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 marca 2017  roku.

C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.    Uczestnikami Konkursu mogą być  osoby posiadające obywatelstwo polskie, które wymienią pod postem konkursowym na FB Moniki Lewczuk 3 powodów, dla których uczestnik konkursu ma wziąć udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę.
3.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz  inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4.    Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.

5.    Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

8.    Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.

9.    Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie:
powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wymienie pod postem konkursowym na FB Moniki Lewczuk 3 powodów, dla których uczestnik konkursu ma wziąć udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę.

2. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszych odpowiedzi, która podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu nagrody.
3. W Konkursie nagrodzonych zostanie 20 Uczestników.

4. W Konkursie przewidziana jest nagroda  główna w postaci udziału w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę w Warszawie w dniu 9 marca 2007 roku.

5. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny
6.Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
7.Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

E.        Odbiór nagród.

1.Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowani o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na FB.

2.W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.

3.Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody  w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych.

4.Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

F.    Postanowienia końcowe.

1.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.

2.Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.

3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.

4.Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

5.Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6.Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.

7.Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na Facebook Organizatora.

8.Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.

9.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
10.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę” 

 

  1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko)
    w  Konkursie „Wygraj udział w przedpremierowym pokazie najnowszego teledysku Moniki Lewczuk do singla Biegnę“

 

  1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ............................................................................................
Miejscowość i data

 

 ............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

Regulamin konkursu „Wygraj zaproszenie na koncert Almy w klubie Hydrozagadka”

A. Postanowienia ogólne. Konkurs „Wygraj zaproszenie na koncert Almy w klubie Hydrozagadka” (zwany dalej...

więcej ›
2017-05-19
Długo oczekiwany, drugi album HAIM ukaże się 7 lipca
Długo oczekiwany, drugi album HAIM ukaże się 7 lipca

Długo oczekiwany drugi album HAIM – ‘Something To Tell You’, już dostępny w przedsprzedaży! Płytę, która ukaże się 7 lipca zwiastuje singiel „Want You Back”. Pierwszym ...

więcej ›
2017-05-16
Tercet Egzotyczny - reedycja kultowego albumu "Nie Płacz Pamelo" z nowym utworem!
Tercet Egzotyczny - reedycja kultowego albumu "Nie Płacz Pamelo" z nowym utworem!

Specjalna reedycja kultowej płyty „Nie Płacz Pamelo” już 19 maja ukaże się na rynku. Do podstawowej wersji albumu dodany został premierowy utwór „My Special Prayer”. W 40-le...

więcej ›
2017-05-10
Wygraj winyl Izabeli Trojanowskiej „Na skos” z autografem artystki!

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj winyl Izabeli Trojanowskiej „Na skos” z autografem artystki!” A. Posta...

więcej ›
2017-05-09
Regulamin konkursu „Guardians Of The Galaxy vol.2”

REGULAMIN KONKURSU„Guardians Of The Galaxy vol.2” A. Postanowienia ogólne. Konkurs „Guardians Of The Galaxy vol....

więcej ›
2017-05-08

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Only The Horses - SCISSOR SISTERS
SCISSOR SISTERS
Only The Horses
Fire With Fire - SCISSOR SISTERS
SCISSOR SISTERS
Fire With Fire
Kocha, lubi, szanuje - VOLVER
VOLVER
Kocha, lubi, szanuje
Za daleko mieszkasz miły - ANIA RUSOWICZ
ANIA RUSOWICZ
Za daleko mieszkasz miły
Going Going Gone (feat. Łukasz Lach L. Stadt) - KIELICH
KIELICH
Going Going Gone (feat. Łukasz Lach L. Stadt)
Only Girl (In The World) - Rihanna
Rihanna
Only Girl (In The World)
The 5th - DAVID GARRETT
DAVID GARRETT
The 5th
Man Down - RIHANNA
RIHANNA
Man Down
Daj mi czas - MashMish
MashMish
Daj mi czas
White Light - GEORGE MICHAEL
GEORGE MICHAEL
White Light
Misery - MAROON 5
MAROON 5
Misery
This Is Love (feat. Eva Simons) - WILL.I.AM
WILL.I.AM
This Is Love (feat. Eva Simons)
Nie chcę już nic - EDYTA STRZYCKA
EDYTA STRZYCKA
Nie chcę już nic
Kto - RAFAŁ BRZOZOWSKI
RAFAŁ BRZOZOWSKI
Kto
Poznaj siebie - EDYTA STRZYCKA
EDYTA STRZYCKA
Poznaj siebie
« wróć do listy aktualności
PSY - Gangnam Style


Nowości płytowe

więcej ›
Saturday Night Fever
Saturday Night Fever BEE GEES
Volver
Volver BENJAMIN BIOLAY
bloom
bloom Machine Gun Kelly

Zapowiedzi

więcej ›
Pióropusze
Pióropusze SARSA
The Joshua Tree (Deluxe E...
The Joshua Tree (Deluxe E... U2
hopeless fountain kingdom
hopeless fountain kingdom HALSEY