Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Regulamin konkursu „Guardians Of The Galaxy vol.2”

2017-05-08 Pop

REGULAMIN KONKURSU „Guardians Of The Galaxy vol.2”

 

A.      Postanowienia ogólne. 

 

 1.  Konkurs „Guardians Of The Galaxy vol.2“ (zwany dalej “Konkursem”)  jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).
 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest  Organizator.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, którego zadanie konkursowe brzmi: „Kup ścieżkę dźwiękową z filmu „Guradians Of The Galaxy vol.2“, napisz recenzję płyty i wraz z dowodem zakupu wyślij nam na adres konkurs@universalmusic.pl”. 10 najciekawszych recenzji zostanie nagrodzone jednoosobowym biletem na film „Guardians Of The Galaxy vol.2“, do wykorzystania na dowolny seans w kinach Cinema City na terenie całej Polski.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

B.      Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach od 8 maja 2017 r. do 11 maja 2017r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 maja 2017 roku. (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

 
 C.         Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1.  Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie które nie ukończyły 16 roku życia mogą być Uczestnikiem Konkursu wyłącznie jeśli posiadać będą pisemną zgodę opiekuna prawnego. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikiem”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz dzieci z ich rodzin  do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz dzieci innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 4.  Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 8.  Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie:

powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

9.   Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone Nagrodą. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania konkursowego („Dzieło”), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

 c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit.b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( w szczególności przez Internet, sieci telefonii komórkowych w tym, GSM, węzłów telekomunikacyjnych),

d)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

e)wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

f)  wykorzystanie Dzieła dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 

Ponadto Uczestnik bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Dzieła, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Dzieła na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Dzieła, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

10.Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

 

D.        Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

 

 1. Uczestnik Konkursu wykonuje  zadanie konkursowe, o którym mowa pod lit. A. pkt. 3. W przypadku nie wysłania kuponu konkursowego zawierającego dane tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail oraz dowodu zakupu płyty przez Uczestnika, jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w Konkursie.
   

 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

 

3. W Konkursie przewidziana jest nagroda: 10 x bilet jednoosobowy na film „Guardians Of The Galaxy vol.2“ na dowolny seans w kinach Cinema City na terenie całej Polski ( „Nagroda”).

4. Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5.   Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 

E.        Odbiór Nagrody.

 

 1.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 12 maja 2017 roku na stronie www.universalmusic.pl. oraz Facebook Organizatora.
 2.     W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym  Zwycięzcą  Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
 3.       Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości Nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760 złotych.
 4.     Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.
 5.       Zwycięzca Konkursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem do Warszawy oraz ewentualne koszty noclegu i wyżywienia.

 

F.       Postanowienia końcowe.

 

 1.     Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.
 2.      Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.
 3.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4.     Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora  na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 5.      Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 6.      Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu,
 7.       Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
 8.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 9.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „Guardians Of The Galaxy vol.2 ” 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i nazwisko)
  w  Konkursie „Guardians Of The Galaxy vol.2 ” 

 

 1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ............................................................................................
Miejscowość i data

 

 ............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

FIFTY SHADES FREED - szczegóły soundtracku ujawnione!
FIFTY SHADES FREED - szczegóły soundtracku ujawnione!

“Najseksowniejszy soundtrack roku już prawie na wyciągnięcie ręki” -E! News “Płyty z trylogii TheFifty Shades to kolekcja ekscytujących piosenek w wykonaniu najpopularniejszych art...

więcej ›
2018-01-09
Black Eyed Peas prezentują nowy utwór!
Black Eyed Peas prezentują nowy utwór!

Utwór zainspirowany został nowelą Marvela "Masters of the Sun: The Zombie Chronicles". Współautorem komisu jest will.i.am. Utwór dostępny jest w serwisach cyfrowych -> https://Umus...

więcej ›
2018-01-09
Debiutancki album My3 - premiera już w styczniu!
Debiutancki album My3 - premiera już w styczniu!

My3 to przede wszystkim zespół muzyczny, który pokochały dzieci w całej Polsce! Ich piosenki są pełne optymizmu, zabawy i radości! My3 to Natka, Julka i Geffi. Dziewczyny to 3 zupełnie r&oac...

więcej ›
2017-12-19
Nowy album Eminema "Revival" już dostępny
Nowy album Eminema "Revival" już dostępny

Na płycie znajduje się 19 utworów a wśród nich „Walk On Water”z gościnnym udziałem Beyoncé, „Untouchable” oraz „River” nagrany wspólnie...

więcej ›
2017-12-15
Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift!

Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift, plakat wizerunkowy w formacie B1 oraz specjalną edycję albumu reputation! A. Postanowienia og&oa...

więcej ›
2017-12-01

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Daj mi czas - MashMish
MashMish
Daj mi czas
Naucz Mnie - SARSA
SARSA
Naucz Mnie
Bungee - VOLVER
VOLVER
Bungee
Ocean Myśli - STASHKA
STASHKA
Ocean Myśli
Give A Little More - MAROON 5
MAROON 5
Give A Little More
Turn Up The Radio - MADONNA
MADONNA
Turn Up The Radio
This Is Love (feat. Eva Simons) - WILL.I.AM
WILL.I.AM
This Is Love (feat. Eva Simons)
Czasami - ANDRZEJ GRABOWSKI
ANDRZEJ GRABOWSKI
Czasami
One More Night - MAROON 5
MAROON 5
One More Night
Born To Die - LANA DEL REY
LANA DEL REY
Born To Die
Ile Jeszcze - Maria Niklińska
Maria Niklińska
Ile Jeszcze
Save Me - GOTYE
GOTYE
Save Me
Raczej - Renata Przemyk
Renata Przemyk
Raczej
Męska rozmowa z telewizorem - ANDRZEJ GRABOWSKI
ANDRZEJ GRABOWSKI
Męska rozmowa z telewizorem
Zamiast wódkę pić - MARYLA RODOWICZ
MARYLA RODOWICZ
Zamiast wódkę pić
« wróć do listy aktualności
GEORGE MICHAEL - White Light


Nowości płytowe

więcej ›
M A N I A
M A N I A FALL OUT BOY
Songs Of Experience
Songs Of Experience U2
Amore
Amore ANDRE RIEU

Zapowiedzi

więcej ›
My 3
My 3 MY3
Blood
Blood RHYE
Live In Europe
Live In Europe MELODY GARDOT