Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift!

2017-12-01 Pop

Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift, plakat wizerunkowy w formacie B1 oraz specjalną edycję albumu reputation!

A. Postanowienia ogólne.

Konkurs „Stwórz playlistę MOJA HISTORIA WEDŁUG TAYLOR SWIFT i wygraj Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift! (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu („Organizator”).

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Konkurs organizowany jest na Facebooku Digster Polska.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu polegającego na stworzeniu playlisty (w serwisie Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Plus Music, Google Play, You Tube) z utworami z dyskografii Taylor Swift i przesłaniu linku do playlisty na adres konkurs@universalmusic.pl z uzasadnieniem dlaczego Uczestnik konkursu wybrał właśnie te utwory.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany na Facebooku Digster w dniach 1 do 15 grudnia 2017 r. do godz. 23:59 (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku Digster w przeciągu 5 dni od dnia zakończenia konkursu.

C. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikiem”).

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

Zgłoszenie do Konkursu wypełnione nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględnione.

Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

Zwycięzcą Konkursu nie może być osoba, która posługuje się bootami czy też innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Konkursie.

Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w niniejszym regulaminie: powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem Dzieło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Dzieła nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

D. Zasady Przyznawania Nagród Konkursowych

Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzeniu playlisty (w serwisie Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Plus Music, Google Play, You Tube) z utworami Taylor Swift i przesłaniu linku do playlisty na adres konkurs@universalmusic.pl z uzasadnieniem dlaczego Uczestnik konkursu wybrał właśnie te utwory.

Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszego uzasadnienia wyboru utworów Taylor Swift i podlegać będzie ocenie Komisji Konkursowej, która czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu nagrody.

W konkursie nagrodzonych zostanie 3 uczestników.

W Konkursie przewidziana jest nagroda w postaci Gold Snake Ring z kolekcji Taylor Swift, plakatu wizerunkowego B1 oraz specjalnej edycji albumu reputation.

Zwycięzca nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.

Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

E. Odbiór nagród.

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej przez wiadomość e-mail.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą przez 24 godziny Nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.

Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w przeciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.

Organizator zobowiązuje się do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody w wysokości 10% od wartości nagrody o ile powstanie obowiązek jego zapłaty. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych.

Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełnia wszystkie warunki Konkursu.

F. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.

Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora ich danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Uczestnicy konkursu ponadto wyrażają pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora konkursu ich danych personalnych.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu.

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na Facebook Organizatora.

Niniejszy Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób przeprowadzany ani sponsorowany przez Facebook ani jakąkolwiek firmę z nim związaną.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Pop

Nowy album Eminema "Revival" już dostępny
Nowy album Eminema "Revival" już dostępny

Na płycie znajduje się 19 utworów a wśród nich „Walk On Water”z gościnnym udziałem Beyoncé, „Untouchable” oraz „River” nagrany wspólnie...

więcej ›
2017-12-15
MTV EMA 2017 rozdane! Shawn Mendes zwycięzcą gali!

W niedzielę odbyła się 24. edycja Ceremonii MTV Europe Music Awards. Wśród zwycięzców gali nie zabrakło artystów Universal Music Group. Wczorajszy wieczór bez wątpienia należał...

więcej ›
2017-11-14
Brytyjska legenda soulu – SEAL zapowiada nowy album „STANDARDS”
Brytyjska legenda soulu – SEAL zapowiada nowy album „STANDARDS”

10 studyjny album artysty ukaże się10 listopada i jest hołdem złożonym takim legendom jak FrankSinatra, Ella Fitzgeraldczy Nina Simone. „To album, który ch...

więcej ›
2017-11-07
Nowy klip CLEO feat .SITEK "PALI SIĘ!"
Nowy klip CLEO feat .SITEK "PALI SIĘ!"

"Pali Się!" to wspólny kawałek Cleo i rapera Sitka, utrzymany w konwencji nowoczesnego połączenia R'n'B i Hip-Hopu. Numer promuje wersję deluxe płyty Cleo "BASTET", która niedawno pokryła się...

więcej ›
2017-10-26
Pearl Jam "Let s Play Two" - premiera DVD+CD i Bluray - 17 listopada

17 listopada ukaże się na DVD + CD i Blu-ray film dokumentalny „Let’s Play Two” ukazujący legendarne dwa koncerty Pearl Jam na stadionie Wrigley Field w czasie historycznego sezonu baseba...

więcej ›
2017-10-17

Zobacz również teledyski z gatunku Pop

Ile Jeszcze - Maria Niklińska
Maria Niklińska
Ile Jeszcze
Tango Warszawo - STANISŁAW SOYKA
STANISŁAW SOYKA
Tango Warszawo
One More Night - MAROON 5
MAROON 5
One More Night
Going Going Gone (feat. Łukasz Lach L. Stadt) - KIELICH
KIELICH
Going Going Gone (feat. Łukasz Lach L. Stadt)
Fire With Fire - SCISSOR SISTERS
SCISSOR SISTERS
Fire With Fire
Tajemnica Grety - VOLVER
VOLVER
Tajemnica Grety
Wiem, że nie wrócisz - STANISŁAW SOYKA
STANISŁAW SOYKA
Wiem, że nie wrócisz
Baby Come Home - SCISSOR SISTERS
SCISSOR SISTERS
Baby Come Home
Give A Little More - MAROON 5
MAROON 5
Give A Little More
Drzewo nadziei - KREUZBERG
KREUZBERG
Drzewo nadziei
Twarda skała - FUTURE FOLK
FUTURE FOLK
Twarda skała
Carmen - STROMAE
STROMAE
Carmen
Heartbeat - ENRIQUE IGLESIAS
ENRIQUE IGLESIAS
Heartbeat
Lecę Tam - KASIA POPOWSKA
KASIA POPOWSKA
Lecę Tam
Janko - FUTURE FOLK
FUTURE FOLK
Janko
« wróć do listy aktualności
DAVID GARRETT - The 5th


Nowości płytowe

więcej ›
Songs Of Experience
Songs Of Experience U2
Amore
Amore ANDRE RIEU
The Magic of Maastricht
The Magic of Maastricht ANDRE RIEU

Zapowiedzi

więcej ›